แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง อาชีพในชุมชน

Quiz

สมาชิกในชุมชนมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำให้เกิดอาชีพขึ้นเป็นจำนวนมากในชุมชน เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพทำนา อาชีพรับราชการ อาชีพทำสวน อาชีพหัตถกรรม เป็นต้น ซึ่งอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญกับสมาชิกในชุมชน เมื่อนักเรียนจะเลือกประกอบอาชีพควรเลือกอาชีพที่สุจริต