แบบทดสอบเรื่อง ตัวเลขโรมัน

รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คุณครูนิคม เอกอมรปัญญา

รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม. 1 เรื่อง จำนวนและตัวเลข agt-family-128x128.png

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
มาตรฐาน ค.1.1.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ และจำนวนตรรกยะ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อ่านและเขียนตัวเลขโรมันและตัวเลขฐานต่างๆ พร้อมทั้งบอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กำหนดให้ได้

สาระสำคัญ
การอ่าน เขียนตัวเลขโรมัน และการใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียนตัวเลขแทนจำนวน

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้

เนื้อหาสาระ
ระบบเลขโรมัน
เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายความว่า ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่ใช้กันดังนี้
I หรือ i มีค่าเท่ากับ 1
V หรือ v มีค่าเท่ากับ 5
X หรือ x มีค่าเท่ากับ 10
L หรือ l มีค่าเท่ากับ 50
C หรือ c มีค่าเท่ากับ 100
D หรือ d มีค่าเท่ากับ 500
M หรือ m มีค่าเท่ากับ 1,000


history-128x128.png