• 20140717_MU_Show1
  • กิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี 2557 กิจกรรมครั้งที่ 2

  • All_P123_2

  • 56N5621 (Medium)

  • 01 (Large)

  • 02 (Large)

  • 03 (Large)

  • 04 (Large)

ปฐมนิเทศ ม.6 2557

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

 กิจกรรมปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต การตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การเป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียน

กิจกรรม “เวทีคนกล้า”

Written by admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

กิจกรรม “เวทีคนกล้า” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมเวทีคนกล้าเพื่อให้นักเรียนโชว์ความสามารถพิเศษของตนเองตามความถนัด เช่น ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6

อบรมการดับเพลิง คณะครู และนักเรียน

Written by admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

หน่วยงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายปกครอง  เขตเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม นำโดย คุณณัฐพล  แสงเฟื่อง และคณะ ได้จัดทำโครงการอบรมการดับเพลิงให้กับคณะครู  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2557

“ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริต คอร์ปชัน”

Written by admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมคุณธรรมนำชีวิตให้กับนักเรียน ชั้น ป.1-ม.6 ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ทุจริต คอร์ปชัน” ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยพระพยอม กัลยาโน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557