• 20150122_MU_Reg1_T2558

 • mu-MOU

 • regstudent-57-58

  regstudent-57-58

 • 20140717_MU_Show1

 • All_P123_2

 • 56N5621 (Medium)

 • 01 (Large)

 • 02 (Large)

 • 03 (Large)

 • 04 (Large)

มารีย์อุปถัมภ์ร่วมใจ…เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ได้จัดกิจกรรม The Greatest of father’s love โดยมี คุณจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นประธานในงาน

แข่งขันนิทานคุณธรรม

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน รายการเล่านิทานคุณธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งระดับเขตการศึกษาเขต 2 จังหวัดนครปฐมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64

แข่งขัน Science Show ครั้งที่ 64

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนดอนหวาย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.เด็กหญิงรดา แจ้งเจ็ดริ้ว 2.เด็กหญิงนาตาชา ชูครุฑ 3.เด็กหญิงอังค์นภัส จงสุวรรณเนตร ”

“ก้าวล้ำวิชาการ”

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมก้าวล้ำวิชาการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 1.จัดนิทรรศการความรู้ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ พร้อมแสดงผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 2.การสาธิตและประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น การทำแครกเกอร์ การทำไอศกรีม การประดิษฐ์เครื่องดนตรี การทำเทียนเจล ขมิ้นสมนุไพร ประดิษฐ์เรือพลังงานกล การทำหน้ากากตัวละครไทย เป็นต้น 3.การแข่งขันความรู้ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ