• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

ประชุมครู 13-15 พฤษภาคม 2558

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เข้าร่วมประชุมเปิดปีการศึกษา ในหัวข้อ “เป็นครูด้วยหัวใจของพ่อบอสโก”

มารีย์อุปถัมภ์ร่วมใจ…เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ได้จัดกิจกรรม The Greatest of father’s love โดยมี คุณจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นประธานในงาน