• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

แข่งขันนิทานคุณธรรม

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน รายการเล่านิทานคุณธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งระดับเขตการศึกษาเขต 2 จังหวัดนครปฐมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64

แข่งขัน Science Show ครั้งที่ 64

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนดอนหวาย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.เด็กหญิงรดา แจ้งเจ็ดริ้ว 2.เด็กหญิงนาตาชา ชูครุฑ 3.เด็กหญิงอังค์นภัส จงสุวรรณเนตร ”

“ก้าวล้ำวิชาการ”

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมก้าวล้ำวิชาการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 1.จัดนิทรรศการความรู้ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ พร้อมแสดงผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 2.การสาธิตและประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น การทำแครกเกอร์ การทำไอศกรีม การประดิษฐ์เครื่องดนตรี การทำเทียนเจล ขมิ้นสมนุไพร ประดิษฐ์เรือพลังงานกล การทำหน้ากากตัวละครไทย เป็นต้น 3.การแข่งขันความรู้ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ

“กิจกรรมสายใยรัก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับผู้ปกครอง โดยช่วงเช้า 9.00 – 10.30 น. ผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง  และ 9.30 – 10.30 น. ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นพร้อมรับผลการเรียนของนักเรียน