• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

พิธีไหว้ครู “กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2557

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีใจกตัญญูต่อคุณครู เกิดความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 16-18 คือการกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา การร้องเพลง และการประกวดพานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่19 มิถุนายน จัดพิธีไหว้ครู โดยมีซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีเป็นประธาน ร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ คณะครู และศิษย์เก่า บรรยากาศของพิธีไหว้ครูเป็นบรรยากาศแห่งความรัก ความผูกพันแบบซาเลเซียน ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ในช่วงท้ายของพิธีนักเรียนประทับใจเป็นพิเศษกับเพลง “คนเก่งคนดี” ที่ครูทุกคนมอบให้กับนักเรียน และโอวาทของซิสเตอร์วรรณี ที่เน้นการกระทำตนเป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

Tags: ,

Trackback from your site.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow Marie Upatham School on Twitter or read the blog.

Leave a comment

Copyright © 2013 Marie Upatham School
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เลขที่ 42/72 ม.5 ซ.ศรีเสถียร ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2429-0414, 0-2429-0789 โทรสาร : 0-2812-5152 เว็บไซต์ : www.mu.ac.th อีเมล์ : info@mu.ac.th
Powered by Marie Team