• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

น้อมจิตศิษย์บูชาครู

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มีใจกตัญญูรู้คุณต่อผู้ให้ความรู้ ให้การอบรมด้วยความรักและเสียสละ ซึ่งใครๆเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักและรู้แก่ใจว่านั่นคือ เรือที่พร้อมจะนำผู้โดยสารไปให้ถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยแม้จะมีอันตรายก็ไม่หวั่นกลัวขอเพียงเห็นศิษย์ที่ตนรักประสบผลสำเร็จมีอนาคตที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกผู้เป็นบิดาของเรา

Response code is 404

Trackback from your site.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow Marie Upatham School on Twitter or read the blog.

Leave a comment

Copyright © 2013 Marie Upatham School
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เลขที่ 42/72 ม.5 ซ.ศรีเสถียร ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2429-0414, 0-2429-0789 โทรสาร : 0-2812-5152 เว็บไซต์ : www.mu.ac.th อีเมล์ : info@mu.ac.th
Powered by Marie Team