• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

Written by admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

56N3431 (Medium) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดผลการตรวจโรงเรียนของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ นางสาวรุ่งทิวา  วัฒนวงศ์ และนางสาวพนิดา คล้อสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายใน ตามที่กฎกระทรวงประกาศให้ทำการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินผลระบบประกันคุณภาพ โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานการปฏิบัติจริง การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระบบสารสนเทศ การวางแผน การใช้มาตรฐาน) การควบคุมคุณภาพ (การนำแผนสู่การปฏิบัติ การนิเทศภายใน การกำกับติดตาม การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน) การประเมินคุณภาพ (การประเมินตนเองในชั้นเรียน การจัดทำรายงานประจำปี การรายงานต่อสาธารณชน การพัฒนาและ การผดุงรักษาคุณภาพ) ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่าในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดำเนินการได้ในระดับดีเยี่ยม

Tags: , ,

Trackback from your site.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow Marie Upatham School on Twitter or read the blog.

Leave a comment

Copyright © 2013 Marie Upatham School
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เลขที่ 42/72 ม.5 ซ.ศรีเสถียร ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2429-0414, 0-2429-0789 โทรสาร : 0-2812-5152 เว็บไซต์ : www.mu.ac.th อีเมล์ : info@mu.ac.th
Powered by Marie Team