• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

กิจกรรมลอยกระทง 2556

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน

56N3482 (Medium) (Custom) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และได้รับทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ทรงโรงเรียน ได้มีการจัดทำ การประกวดกระทงในหัวข้อ “กระทงต้อนรับอาเซียน” เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกซึ่งการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Tags: ,

Trackback from your site.

admin

This information box about the author only appears if the author has b