• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

ติดต่อเรา

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ที่อยู่ : เลขที่ 42/72 ม.5 ซ.ศรีเสถียร ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 0-2429-0414, 0-2429-0789

โทรสาร : 0-2812-5152

เว็บไซต์ : www.mu.ac.th

อีเมล์ : info@mu.ac.th