• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๔๒/๗๒ ซอยศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนที่ดิน ๓ ไร่ ๓๕๕ ตารางวา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น ๘ ไร่ ๓๕๕ ตารางวา

marie

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ บริหารงานโดยคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือเรียกทั่ว ๆ ไปว่าซิสเตอร์ซาเลเซียน

ปีการศึกษา ๒๕๒๒ เป็นปีแรกที่เปิดเรียน ปีนีรับเฉพาะนักเรียนอนุบาล มีนักเรียน ๔๕ คน ครู ๔ คน นางสาวดุษฏี วงค์ประดู่ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ นางสาวสมพิศ เจนผาสุก เป็นผู้รับ ปีการศึกษา ๒๕๒๓ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๘๑ คน ขยายห้องเรียนเป็น ๓ ห้อง ครู ๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๒๔ มีนักเรียน ๑๐๗ คน ๔ ห้องเรียน ครู ๗ คน นางสาวนิภา ระงับพิษ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๒๕ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๑๙ คน เป็นชาย ๓๙ คน หญิง ๘๐ คน มีครูทั้งหมด ๗ คน ปีการศึกษา ๒๕๒๖ มีนักเรียน ๑๖๔ คน ครู ๘ คน นางสาววนิดา มาลาวาลย์ เป็นผู้จัดการ นางสาวกรรณิการ์ ตุลาเดชารักษ์ เป็นครูใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๒๗ เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียน ๒๓๙ คน ครู ๑๑ คน นางสาววนิดา มาลาวาลย์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๒๘ มีนักเรียน ๒๙๐ ครู ๑๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๒๙ มีนักเรียน ๓๗๙ คน ครู ๑๗ คน ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ปีการศึกษานี้เริ่มรับเฉพาะนักเรียนหญิง มีนักเรียนทั้งหมด ๔๔๒ คน นางสาวนิรมล เจียมศิริ เป็นผู้จัดการ นางสาววันทนี วงศ์ประดู่ เป็นครูใหญ่ สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น เพิ่ม ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๓๑ มีนักเรียน ๕๙๙ คน ครู ๒๕ คน นางสาวไพเราะ ศันสนยุทร เป็นผู้จัดการ และทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ปีการศึกษา ๒๕๓๒ มีนักเรียน ๘๒๑ คน ครู ๓๓ คน ปีการศึกษา ๒๕๓๓ มีนักเรียน ๙๙๖ คน ครู ๓๔ คน นางสาวนิพา กู้ทรัพย์ เป็นครูใหญ่ ปีนี้ขยายระดับการศึกษาถึง ระดับมัธยมต้น ได้เปิดกองเนตรนารีสามัญ – สามัญรุ่นใหญ่ขึ้นครั้งแรก และส่งนักเรียนเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ไปเข้าค่ายพักแรมร่วมกับโรงเรียนในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๓๔ มีนักเรียน ๑,๑๗๖ คน ครู ๔๐ นางสาวทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ เป็นผู้จัดการ ปีการศึกษา ๒๕๓๕ มีนักเรียน ๑,๓๐๐ คน ครู ๔๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๓๖ มีนักเรียน ๑,๔๓๖ คน ครู ๔๘ คน ได้ก่อสร้างอาคารอนุบาลหลังใหม่บนพื้นที่เดิม เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมากขึ้น โรงเรียนเริ่มได้รับ การอุดหนุนเป็นรายหัวจากรัฐ ๑๐ % ปีการศึกษา ๒๕๓๗ มีนักเรียน ๑,๔๘๗ คน ครู ๕๔ คน นางสาวมาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวจินตนา จันทร์ประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการ นางสาวศิริรัตน์ ชาวประมง เป็นครูใหญ่ ปีนี้มีการแต่งตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อฝึกฝนเยาวชนให้เป็นผู้นำ รู้จักแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีการราดยางถนนด้านหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๘ มีนักเรียน ๑,๕๔๗ คน และครู ๕๗ คน นางสาวจินตนา จันทร์ประสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ สำหรับปีนี้มี ทางโรงเรียน มุ่งอบรมนักเรียน โดยยึดคำขวัญประจำปีที่ว่า “สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสตรี ด้วยการสื่อสารที่ดี ชุบชีวีให้กับโลก” ปีการศึกษา ๒๕๓๙ มีนักเรียน ๑,๖๐๙ คน ครู ๖๖ คน นางสาวอุดม ศรีดารุณศิลป์ เป็นผู้จัดการ นางสาวมารีอา ตอวิเชียร เป็นครูใหญ่ ปีนี้ได้จัดสร้างโรงอาหารใหม่จำนวน ๑ หลัง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นชุดแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๐ มีนักเรียน ๑,๖๖๓ คน ครู ๖๙ คน มีการจัดสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๒ ห้อง ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนและป้ายอาคารเรียนทั้ง ๓ อาคาร นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงกำแพงโรงเรียนด้านอาคารเรียนแผนกอนุบาลให้สูงขึ้น และปรับเปลี่ยนห้องเอนกประสงค์เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ ห้อง ครูจำนวน ๑๑ ท่าน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ มีนักเรียน ๑,๖๕๙ คน ครู ๗๐ คน นางสาวมาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางสาวสำรอง จิตอุทัศน์ เป็นผู้จัดการ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเดินสวนสนามเนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จากฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนจังหวัดนครปฐม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๒ มีนักเรียน ๑,๖๖๒ คน ครู ๗๙ คน นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต มีการสร้างหอประชุมมารีย์รักษ์ นักเรียนได้รับชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย และภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รางวัล ชนะเลิศการแข่งขัน วิ่ง ๖๐ เมตร ๘๐ เมตร วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันโปรแกรม MICROSOFT WORD จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีนักเรียน ๑,๖๕๗ คน ครู ๑๐๒ คน นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้จัดการ ด้านการอบรมนักเรียนได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ประจำปีทีว่า “เฉลิมฉลองปียูบีลี ร่วมใจกัน รักศักดิ์ศรี เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งชีวิต เสวนาสร้างสันติ เป็นหนึ่งเดียว” ส่วนเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีนักเรียน ๑,๕๘๐ คน ครู ๑๐๑ คน นางสาวทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจ จากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับรายการ จส. ๑๐๐ ด้านการอบรมนักเรียนได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ประจำปีทีว่า “เยาวชนรวมพลัง นำความหวัง ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษใหม่” โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนิทรรศการ ป้องกันการติดยาและสารเสพติด ของจังหวัดนครปฐม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำระดับประถมศึกษาชิงแชมป์ภาคกลาง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันว่ายรุ่น ระดับประถมศึกษาของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ ของสังฆมณทลกรุงเทพ ฯ เขต ๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ นักเรียน ๑,๖๖๙ คน ครู ๑๐๙ คน โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้านการอบรมได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ที่ว่า “Be active citizen wherever you are” โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเต้นแอโรบิก จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันความสามารถการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๔๖ มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๕๒ คน ครู ๑๒๐ คน นางสาวทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวสายสวาท ระดมกิจ เป็นครูใหญ่ สร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑ หลัง และทำหลังคาโค้งเชื่อมต่ออาคารจอห์น บอสโก และอาคารเอาซีลีอุม ด้านการอบรมนักเรียนได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “ปลุกจิตสำนึกในใจ ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบ” โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน ไทยแลนด์เทควันโดเซอร์กิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตกแต่งตุ๊กตาหมีพูฑูตมิตรภาพ จากโรงเรียนทั่วประเทศ และเข้ามอบตุ๊กตาฑูตมิตรภาพแก่คณะรัฐบาล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเรียงความโครงการ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปกร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ในงานวิชาการครั้งที่ ๔ ที่สถาบันเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี จังหวัดนครปฐม ครูจำนวน ๘ คนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ นักเรียน ๑,๘๒๖ คน ครู ๑๓๗ คน โรงเรียนทำฉลองครบ ๒๕ ปี ได้รับการประเมินภายนอกรอบแรกจาก สมศ. ด้านการอบรมได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เราคือผู้สื่อสารสันติภาพ” โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศการตอบคำถามวิชาสังคม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งเรื่องจากภาพโดยใช้ภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ แต่งกลอนสด เรียงความในการแข่งขันเวทีวิชาการ นครปฐม รางวัลชนะเลิศว่ายน้ำ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่ย์บอล รางวัลชนะเลิศการแข่งขันปิงปองประเภทคู่ และเดี่ยว ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีนักเรียน ๑,๗๗๑ คน ครู ๑๓๔ คน นางสาวระพีพรรณ เจริญรัตน์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ด้านการอบรมได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เยาวชนยุคใหม่ มีจุดยืนของชีวิต กล้าคิดทวนกระแส แบ่งปันรักแท้ รับใช้ทุกคน” โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศการแข่งขันจัดป้ายนิเทศ ชนะเลิศการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชนะเลิศการประดิษฐ์ของเล่น ชนะเลิศการแกะสลัก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การพูดภาษาอังกฤษ และ การวาดภาพระบายสี ในงานมหกรรมสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน นครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การแข่งขันเล่าถึงหนังสือที่ฉันประทับใจ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัด รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศวาดภาพฝาผนัง งานวันวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วาดภาพจากสภาวัฒนธรรมนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแต่กลอนสด การอ่านทำนองเสนาะ และ การแข่งขันคัดลายมือ ใน งานวันวิชาการเขต ๕ โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีนักเรียน ๑,๗๘๐ คน ครู ๑๓๒ คน นางสาวมาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้จัดการ ในด้านการอบรมนักเรียนได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “ เราเป็นผู้สืบสานธารพระพร” โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านร้อยแก้ว การเขียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ การเล่านิทาน ได้รับ รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคลและเหรียญเงินประเภททีมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันงานเวทีวิชาการ เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ นครปฐม รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประเภทบุคคล และประเภททีม ในการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน จากกรมพลศึกษาสมุทรสาคร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพแม่ในดวงใจ ในการแข่งขันวันวิชาการของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศการใช้โปรแกรม Microsoft Word, XP และ Access ๒๐๐๓ รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ประเภทเสื้อผ้าจากหนังสือพิมพ์และพลาสติก ในการแข่งขันวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพพลิก การประกอบอาหาร การวาดภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจัดป้ายนิเทศ การประดิษฐ์บายศรีปากชาม การประดิษฐ์ช่อดอกไม้ การแข่งขันพิมพ์ดีด การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพและการแข่งขันร้องเพลง ในงานวิชาการ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีนักเรียน ๑,๗๓๕ คน ครู ๑๒๖ คน ปีนี้มีการก่อสร้างโรงยิมจำนวน ๑ หลัง ครู ๓ คน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ครู ๒ คน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ โรงเรียนได้รับได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ รางวัลชนะเลิศการคัดลายมืออาลักษณ์ รางวัลชนะเลิศ การเขียนเว็บเพจ ในการแข่งขันงานเวทีวิชาการ เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ นครปฐม และเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งระดับภาค ที่จังหวัดชลบุรี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปิดพจนานุกรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ในการแข่งขันงานวิชาการของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ รางวัลชนะเลิศ แชมป์มวยหญิงชิงแชมป์ S๑ รุ่น๑๐๘ปอนด์ จากเวทีมวยกรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศการเขียนภาพประกอบนิทานเรื่องดาวน้อย จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน spelling Bee จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๑๐ คน ครูจำนวน ๑๒๑ คน นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ด้านการอบรมนักเรียนได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “ รักชีวิต พร้อมอุทิศเพื่อผู้อื่น” โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ๒ จาก สมศ. ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบได้อันดับ ๑ ของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES ได้รับทุนฟรี ๑ ปี ที่อเมริการ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ชิงแชมป์เทควันโด Tioer Thai Songkl Young cup ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครปฐม และชนะเลิศการแข่งขัน เทควันโด อบจ. แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลซุปเปอร์สตาร์ยอดมวยไทยหญิง และแชมป์ฟลายเวต สมาคมมวยหญิงแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวันวิชาการ และ รางวัลพูดใบ้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันวันวิชาการของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๒๓ คน ครูจำนวน ๑๐๒ คน นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ นางสาวนิตยา เยาวสังข์ เป็นอธิการิณี และนางสาวอุดม ศรีดารุณศิลป์ เป็นผู้จัดการ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เพิ่มจำนวนห้องเรียนเป็น 55 ห้อง และความจุนักเรียนเป็น 2,580 คน ความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับในปีนี้ได้แก่ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้รับเกียรติบัตรพัฒนาการของผลการทดสอบของการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง บุคลากรครูได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้เป็นกรรมการออกข้อสอบวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลโครงการเมืองไทย เมืองคนดี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๐๑ คน ครูจำนวน ๑๐๘ คน นางสาวนิตยา เยาวสังข์ ดำรงตำแหน่งอธิการิณี นางสาวยุวดี อารีจิตรานุสรณ์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นางสาวศรีสุดา สุทธิรัตนากร เป็นผู้อำนวยการ ในปีการศึกษา 2553 มีการก่อสร้างอาคารกิจกรรมและห้องปฏิบัติการต่างๆของระดับอนุบาล สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร เป็นผลทำให้สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2552 ชั้นต่างๆพัฒนาสูงขึ้นทุกระดับชั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นลำดับที่ 3 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ สมควรได้รับการยกย่องภายใต้โครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ประจำปี 2553 ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆอย่างมากมาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๐๒ คน ครูจำนวน ๙๒ คน มีจำนวนห้องเรียน ๔๖ ห้อง นางสาวนิตยา เยาวสังข์ ดำรงตำแหน่งอธิการิณี นางสาวยุวดี อารีจิตรานุสรณ์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นางสาวศรีสุดา สุทธิรัตนากร เป็นผู้อำนวยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๕๐ คน ครูจำนวน ๙๘ คน มีจำนวนห้องเรียน ๔๕ ห้อง นางสาวนิตยา เยาวสังข์ ดำรงตำแหน่งอธิการิณี นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวอุษณีย์ ธีระพัชรรังสี เป็นผู้จัดการ นางสาวทิพวรรณ จารุวิภาค เป็นผู้อำนวยการ