• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้นอกห้องเรียน ณ  บริษัทนานมีบุ๊กส์ อินโนเวชันส์ นักเรียนที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 159 คน ซึ่งมีกิจกรรมดี ๆ มากมายที่นักเรียนได้ปฏิบัติ เช่น การทดลองการเกิดภาวะโลกร้อน กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  , เซียนลูกเต๋า , การเกิดหมอกและควัน เป็นต้น.

กีฬาสีสร้างสรรค์สานฝันพ่อบอสโก

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

วันศุกร์ที่  29  สิงหาคม  2557  นายเจริญ  กวยรักษา ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้  โดยจัดให้มีการแข่งขันเกม  กีฬา  และกรีฑา  ของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18-29 สิงหาคม 2557.

“กิจกรรมอุ่นไอรัก” วันแม่ 2557

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

ปฐมนิเทศ ม.6 2557

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

 กิจกรรมปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต การตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การเป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียน