• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

Posts Tagged ‘ครู’

ประชุมครู 13-15 พฤษภาคม 2558

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เข้าร่วมประชุมเปิดปีการศึกษา ในหัวข้อ “เป็นครูด้วยหัวใจของพ่อบอสโก”

โครงการหนึ่งแสนครูดี

Written by admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป