• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

Posts Tagged ‘ประกันคุณภาพ’

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

Written by admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

56N3431 (Medium) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดผลการตรวจโรงเรียนของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน