• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

Posts Tagged ‘ไหว้ครู’

พิธีไหว้ครู “กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2557

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีใจกตัญญูต่อคุณครู เกิดความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 16-18 คือการกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา การร้องเพลง และการประกวดพานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมไหว้ครู

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน

56N0422 (Large)ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครูขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี