• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

Posts Tagged ‘STAR’

เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน “STAR”

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

19 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ร่วมกันเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม “STAR” ภายใต้สโลแกนที่ว่า